مالیات برای شرکت ها

به استناد نظام فني و اجرایي کشور موضوع ماده 34 قانون احکام دائمي برنامههای توسعه و به منظور فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه صنعت

ادامه

مدارک الزامی ثبت شرکت

ماده 1 ـ مقرارت این آییننامه براي تشخیص صلاحیت مشاورانی به کـار مـی رودکـه بـراي انجـام پـروژه هـایی بـا ویژگیهاي زیر،گواهینامه دریافت میکنند: الف ـ

ادامه

آیین نامه مربوط به صدور کارت

بازرگانی 1358.09.24 شورای انقلاب جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ 1358.9.24 بنا به پیشنهاد شماره 21008 مورخ 1358.8.15 وزارت بازرگانی مقررات وآییننامه مربوط به صدور

ادامه

5 نکته برای ثبت شرکت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله

ادامه

مزایا ثبت شرکت چیست ؟

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله

ادامه

درخواست مشاوره

"*" indicates required fields