شرکت "زرین خوشه هامون" (ارگاپاد)
تولیدکننده کودهای آلی

شرکت زرین خوشه هامون (ارگاپاد) با هدف ایجاد بستری مناسب و هدفمند، با تصویب و اعمال سیاست‌های صحیح در زمینه تولید کود ارگانیک و توسعه محصولات ارگانیک آغاز به فعالیت نمود. در این راستا، لزوم استفاده از مواد غذایی سالم برای افراد از یک سو و اعتقاد به توانایی روش‌های تولید مواد ارگانیک در پیشبرد اهداف عالی جامعه از قبیل حفاظت از محیط زیست از سوی دیگر، از جمله عواملی هستند که این شرکت را بسوی تولید کود ارگانیک سوق می دهد.

ارگاپاد معتقد است که کیفیت محصولات زراعی و سلامت دام و انسان در گرو وجود خاک سالم و بدون آلودگی می‌باشد. خاکی که از طریق فعالیت‌های بیولوژیکی خود و بدون اتکا به انرژی‌های ورودی، بتواند برای مدت طولانی باروری خود را حفظ کرده و محصولاتی با کیفیت بالا تولید نماید و از این طریق نه تنها به حفظ سلامت و شادابی افراد و کنترل بیماری‌های ناشی از کودهای شیمیایی کمک نماید، بلکه موجب تولید بیشتر محصولات و صرفه اقتصادی برای کشاورزان گردد.

آشنایی با محصولات و کودهای آلی ارگاپاد

اعداد نشان‌دهنده سابقه ماست!

0
محصولات
0 +
خریداران
0 +
همکار
0 +
سال سابقه

مالیات برای شرکت ها

به استناد نظام فني و اجرایي کشور موضوع ماده 34 قانون احکام دائمي برنامههای توسعه و به منظور فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه صنعت

ادامه

مدارک الزامی ثبت شرکت

ماده 1 ـ مقرارت این آییننامه براي تشخیص صلاحیت مشاورانی به کـار مـی رودکـه بـراي انجـام پـروژه هـایی بـا ویژگیهاي زیر،گواهینامه دریافت میکنند: الف ـ

ادامه

آیین نامه مربوط به صدور کارت

بازرگانی 1358.09.24 شورای انقلاب جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ 1358.9.24 بنا به پیشنهاد شماره 21008 مورخ 1358.8.15 وزارت بازرگانی مقررات وآییننامه مربوط به صدور

ادامه

درخواست مشاوره

"*" indicates required fields