مالیات برای شرکت ها

به استناد نظام فني و اجرایي کشور موضوع ماده 34 قانون احکام دائمي برنامههای توسعه و به منظور فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه صنعت احداث و ارتقاء توان، بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری زیربناها و دارایيهای سرمایهای در کشور و شفافسازی در روند تشخیص صالحیت پیمانکاران، به تصویب کمیته فني موضوع مواد )17( و )18( […]

مدارک الزامی ثبت شرکت

ماده 1 ـ مقرارت این آییننامه براي تشخیص صلاحیت مشاورانی به کـار مـی رودکـه بـراي انجـام پـروژه هـایی بـا ویژگیهاي زیر،گواهینامه دریافت میکنند: الف ـ بیش از پنجاه (%50) درصد اعتبار آن توسط دولت تامین شده باشد و یا براي انجام آنهـا موافقـت نامـه بـا سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور مبادله شود و یا واگذاري […]

آیین نامه مربوط به صدور کارت

بازرگانی 1358.09.24 شورای انقلاب جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ 1358.9.24 بنا به پیشنهاد شماره 21008 مورخ 1358.8.15 وزارت بازرگانی مقررات وآییننامه مربوط به صدور کارت بازرگانی را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده یک – اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه اشتغال دارند […]

موسسه حقوقی جهان تراز اهورا

باسپاس بی کران خداوند یکتا را که به ما قدرت حرکت کردن عطا فرمود تا گامی بلند به سوی انتظارات شما برداریم مفتخریم پیشگام در تحولی نو در مشاوره امور اخذ رتبه پیمانکاری بامشخص نمودن افق دید خود و همچنین با دارا بودن خط مشی و اهداف کیفی، جدا از مقوله های انتفاعی سازمان سعی […]

قانون راجع به ثبت شرکتها

مصوب 2 خرداد ماه 1310 شمسی ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. ماده دوم ـ کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت )سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی( که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع […]

استعلام 300 واژه از فرهنگستان زبان برای نامگذاری فارسی

دفتر تبلیغات و اطالعرسانی در 6 ماهه نخست سال جاری، 309 واژه را از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعالم کرد. دفتر تبلیغات و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با هدف حفظ و صیانت از زبان و ادب فارسی، اجرای قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه و استفاده از واژگان مناسب در […]

5 نکته برای ثبت شرکت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه […]

مزایا ثبت شرکت چیست ؟

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه […]

درخواست مشاوره

"*" indicates required fields