مدارک الزامی ثبت شرکت

ماده 1 ـ مقرارت این آییننامه براي تشخیص صلاحیت مشاورانی به کـار مـی رودکـه بـراي انجـام پـروژه هـایی بـا
ویژگیهاي زیر،گواهینامه دریافت میکنند:
الف ـ بیش از پنجاه (%50) درصد اعتبار آن توسط دولت تامین شده باشد و یا براي انجام آنهـا موافقـت نامـه بـا
سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور مبادله شود و یا واگذاري آنها مستلزم رعایت قانون برگزاري مناقصات باشد.
ب ـ طرحهاي صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشورکه نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

ماده 2 ـ واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند:
الف ـ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی است که موفق به دریافت گواهینامه تشخیص صـلاح یت شـده اسـت و
خدمات مشاوره ارائه میکند.
ب ـ خدمات مشاوره: خدماتی است منطبق یا مرتبط با شرح خدمات تعریف شده در این آئیننامه، کـه توسـط
مشاوران تشخیص صلاحیت شده در هر تخصص ارائه میگردد.
خدمات مشاورهاي به سه دسته کلی تقسیم میگردد:
-1 خدمات مشاورهاي اقتصادي
-2 خدمات مشاورهاي فنی- مهندسی
-3 خدمات مشاورهاي مدیریتی

1 خدمات مشاورهاي اقتصادي: این نوع خدمات شامل (و نه محدود به) موارد زیر میباشد:
1-1ـ مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیستمحیطی و بطـور کلـی
فعالیتهایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معناي توجیه سرمایهگذاري یا عدم سرمایهگذاري در طرح) میشود.
2-1ـ مطالعات بنیادي، کاربردي وتوسعهاي
3-1ـ مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
4-1ـ خدمات مطالعات آماري
1ـ-5 خدمات مهندسی ارزش
6-1ـ پایش و ارزشیابی طرحها
تبصره :1 مطالعات امکان سنجی طرح صرفا توسط مشاورانی کـه همزمـان دارا ي تخصـص خـدمات اقتصـاد ي و
تخصص فنی- مهندسی مرتبط با پایه متناسب میباشند و یا گروه مشارکتی که توسط دارندگان تخصصهـا ي مـذکور
تشکیل شده مجاز میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره

"*" indicates required fields