مالیات برای شرکت ها

به استناد نظام فني و اجرایي کشور موضوع ماده 34 قانون احکام دائمي برنامههای توسعه و به منظور فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه صنعت احداث و ارتقاء توان، بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری زیربناها و دارایيهای سرمایهای در کشور و شفافسازی در روند تشخیص صالحیت پیمانکاران، به تصویب کمیته فني موضوع مواد )17( و )18( و تبصره مواد )6( و )20( آییننامه طبقهبندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران، مصوبه شماره /48013ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران، به پیوست اصالحات بعمل آمده، برای اجرا ابالغ ميشود. این ابالغیه پس از شش ماه از تاریخ آن، جایگزین ابالغیههای شماره 100/31395 مورخ ،1389/4/26 شماره 92/19167 مورخ 1392/3/6 و 94/130439 مورخ 1394/06/24 ميگردد و از 1399/01/01 الزماالجرا خواهد بود.

1) تعاريف زير به ماده (4) آييننامه اضافه ميگردد.
ظ – ساخت: خدماتي كه به ايجاد كالايي اعم از سازههاي پيشساخته، تأسيسات قابل حمل يا ماشينآلات و تجهيزات طبق
سفارش كارفرما و براي استفاده در محلي ديگر بيانجامد. معمولاً تهيه مواد و مصالح مورد نياز ساخت با سازنده است.
ع – احداث: خدماتي كه به ايجاد سازه، ساختمان، تأسيسات يا مستحدثاتي از قبيل خطوط لوله، سد، كانال، فرودگاه، نيروگاه،
راه، راهآهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع كارخانههاي صنعتي و معدني در ساختگاه مربوط به كارفرما بيانجامد. خدمات احداث
ممكن است همراه با تعهد تهيه مواد و مصالح مورد نياز براي احداث بوده يا نباشد. در تركيبات سنتي مانند “طرح و ساخت”
(صنعتي يا غيرصنعتي) “ساخت” در همين معناي “احداث” بكار رفته است.
غ – نصب: خدمتي به منظور برپاكردن، جايدادن يا پيوند دادن هر سامانه يا بخش كاركردي مستقل آن، در بخشهاي ديگر
يا با بخشهاي ديگر به نحوي كه امكان بهرهبرداري مناسب آن فراهم گردد.
ف – بهرهبرداري: خدمت مستمري كه جهت استفاده اقتصادي و ايمن از مستحدثات يا تأسيسات براي تأمين اهداف مقرر
با كيفيت و كميت مقرر كه بايد بر مبناي برنامه مدون و بر اساس دستورالعملها و راهنماييهاي فني مناسب صورت پذيرد.
ق – نگهداري: خدمتي شامل مجموعه فعاليتهايي كه به طور مشخص و معمولاً برنامهريزي شده و با هدف جلوگيري از
خرابي ناگهاني مستحدثات، سامانهها، ماشينآلات، تجهيزات يا تأسيسات انجام ميگيرد تا با اين كار قابليت اطمينان و در
دسترس بودن آنها افزايش يابد.
ك – تعميرات: خدمتي شامل مجموعهاي از فعاليتها كه بر روي مستحدثات، سامانهها، ماشينآلات، تجهيزات يا تأسيسات
يا وسيلهاي كه دچار افت كارايي يا از كار افتادگي شده است انجام ميشود تا به حالت قابل بهرهبرداري بازگردند و براي انجام
وظيفهاي كه به آن محول شده است، دوباره آماده شوند.

الف- رشته ساختمان و ابنيه : در برگيرنده امور پيمانكاري مربوط به ساخت ساختمانها و ابنيه عمومي اعم از چوبي،
آجري، سنگي، بتني و فلزي، سازههاي ساختماني، محوطههاي كوچك (محوطههايي كه كمتر از 5000 متر مربع مساحت
دارند، محوطههاي مدارس و بيمارستان در اين حيطه قرار دارند)، ديوار كشي، اجراي پيادهروها، جدول گذاري، احداث كانيوو و
نظاير آن.
ب- رشته آب : در برگيرنده امور پيمانكاري مربوط به بندها، سدها و ساختمان نيروگاه برقĤبي، سازههاي هيدورليكي و
تونلهاي آب، مخازن آب و شبكههاي توزيع آب، تأسيسات و تجهيزات تصفيهخانههاي آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب،
ايستگاههاي پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبكههاي جمعآوري و انتقال فاضلاب، كانالهاي انتقال آب و تمامي شبكههاي
آبياري و زهكشي اصلي، انواع شبكههاي توزيع آب (ثقلي و تحت فشار) ، سازههاي دريايي و ساحلي(غير از سازههاي نفتي)،عمليات ساختماني (سيويل) تصفيه خانههاي آب و فاضلاب و ايستگاههاي پمپاژ و نظاير آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقاله

مدارک الزامی ثبت شرکت

ماده 1 ـ مقرارت این آییننامه براي تشخیص صلاحیت مشاورانی به کـار مـی رودکـه بـراي انجـام پـروژه هـایی بـا ویژگیهاي زیر،گواهینامه دریافت میکنند: الف ـ

ادامه مقاله

درخواست مشاوره

"*" indicates required fields