استعلام 300 واژه از فرهنگستان زبان برای نامگذاری فارسی

دفتر تبلیغات و اطالعرسانی در 6 ماهه نخست سال جاری، 309 واژه را از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعالم کرد.

دفتر تبلیغات و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با هدف حفظ و صیانت از زبان و ادب فارسی، اجرای قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین
و اصطالحات بیگانه و استفاده از واژگان مناسب در نامگذاری یا اصالح تابلوی سردر اصناف، محصوالت، کاال و بستهبندیها و سایر امور تبلیغاتی در 6 ماهه
نخست امسال 309 واژه را از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعالم کرد.
این دفتر با توجه به ضرورت استفاده از فنآوریهای نوین و با هدف تسهیل اجرای قانون و تسریع امور ارباب رجوع، از ابتدای مهرماه جاری، سامانهای را
برای تشخیص واژگان بیگانه ایجاد و راهاندازی کرده است. این سامانه، امکان آگاهی از نتیجه استعالم عبارات، اسامی و اصطالحات را از فرهنگستان زبان و
ادب فارسی برای تمامی کارشناسان استانها، متقاضیان، مراجعان یا عالقمندان تسهیل کرده است. بدین منظور مخاطبان میتوانند با مراجعه به پایگاه
اطالعرسانی دفتر تبلیغات و اطالعرسانی به نشانی ir.gov.ad بیگانه یا غیربیگانه بودن عبارات، اصطالحات و اسامی مورد نظر خود را پیگیری کنند.
الزم به یادآوری است، فرهنگستان زبان و ادب فارسی به عنوان تنها مرجع رسمی تشخیص بیگانه یا غیربیگانه بودن واژگان، به طور مستمر با دفتر تبلیغات و
اطالعرسانی در این زمینه همکاری میکند.
عالقمندان میتوانند برای مشاهده و استفاده از سامانه تشخیص واژگان اینجا کلیک کنند.
دفتر تبلیغات و اطالعرسانی بر اساس اصل 15 قانون اساسی به منظور پاسداشت و صیانت از زبان و ادب فارسی و به منظور اجرای قانون منع بهکارگیری
عناوین، اصطالحات و اسامی بیگانه که در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است، نظارت خود را در این زمینه آغاز کرده است. این دفتر
برای جلوگیری از تخلف در نامگذاری تابلوهای سردراصناف، کاالها، خدمات، محصوالت و بستهبندیها و همچنین نظارت بر اصطالحات به کار رفته در انواع
تبلیغات و آگهیها، واژههای مورد نظر را با مراجعه متقاضیان و ارباب رجوع یا بررسی میدانی، دریافت و بیگانه یا غیربیگانه بودن آنها را از فرهنگستان زبان
و ادب فارسی استعالم میکند و نتیجه این استعالم اطالعرسانی میشود.

۲۲ مهر ۱۳۹۴ ۱۲:۴۵
تعداد بازدید )۲,۹۱۲(
برچسب ویژه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقاله

مدارک الزامی ثبت شرکت

ماده 1 ـ مقرارت این آییننامه براي تشخیص صلاحیت مشاورانی به کـار مـی رودکـه بـراي انجـام پـروژه هـایی بـا ویژگیهاي زیر،گواهینامه دریافت میکنند: الف ـ

ادامه مقاله

درخواست مشاوره

"*" indicates required fields