آیین نامه مربوط به صدور کارت

بازرگانی
1358.09.24
شورای انقلاب جمهوری اسالمی ایران در جلسه مورخ 1358.9.24 بنا به پیشنهاد شماره
21008 مورخ 1358.8.15 وزارت بازرگانی مقررات وآییننامه مربوط به صدور کارت
بازرگانی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده یک – اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و
خدمات مربوطه اشتغال دارند میتوانند با رعایت شرایطزیر و با در دست داشتن کارت
عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت
بازرگانی در تهران و ادارات کلبازرگانی در شهرستانها بنمایند.
الف – اشخاص حقیقی
1 – داشتن حداقل 24 سال تمام
2 – داشتن محل کسب
3 – داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته
تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران رسیده
باشد.
4 – آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی، پولی، مالی و اداری کشور و مقررات تجارت
خارجی
5 – داشتن صالحیت مالی، اخالقی و اجتماعی با تأیید یکی از بانکهای طرف معامله و
ارائه برگ عدم سوء پیشینه
6 – دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی.
7 – داشتن دفاتر پلمب شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
8 – سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که
در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی ازلحاظ تعیین خط مشی سیاست
بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کاال اعالم گردد.
9 – سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی.
10 – ارائه رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال قبل برای متقاضیان تمدید کارت
بازرگانی.*
*<<پاورقی: به موجب تصویبنامهای که در تاریخ 59.4.25 به تصویب شورای انقالب
رسیده و در صفحه 359 این مجموعه درج شده است، بند 10اصالح شده است.>>
11 – در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خالف واقع، کارت بازرگانی
دارنده آن ابطال و مراتب به سازمانهای ذیربط اعالم خواهد شد.
ب – اشخاص حقوقی:
ماده 2 – شرکتها و اتحادیهها و سندیکاها و شوراهای صنفی و مؤسسات تولیدی که در
ایران به ثبت رسیدهاند و به امور بازرگانی و تجارت خارجیاشتغال دارند با رعایت
شرایط زیر میتوانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل
بازرگانی در شهرستانها بنمایند.
1 – شرکتهای متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت الف باشند.
تبصره 1 – ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصالح برای اتباع خارجی.
تبصره 2 – تأیید صالحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان.
تبصره 3 – در صورتی برای مدیران عامل شرکتهای خارجی که در ایران به ثبت رسیدهاند
کارت بازرگانی صادر میشود که متقابًال کشور متبوع آنان اینحق را برای ایرانیان
محفوظ بدارد.
ماده 3 – مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده برای متقاضیان کارت بازرگانی در اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران تنظیم و برای رسیدگی نهایی بهوزارت بازرگانی
ارسال میشود.
تبصره – متقاضی موظف است ظرف مدت یک ماه مدرک موردی نیاز را تکمیل نماید در غیر
این صورت درخواست متقاضی کانلمیکن تلقیمیشود.
ماده 4 – مدت اعتبار کارت بازرگانی 5 سال از تاریخ صدور میباشد مشروط بر این که
همه ساله عضویت دارنده کارت از طرف اتاق بازرگانی وصنایع و معادن نیز تأیید و به
وزارت بازرگانی اعالم شود.
ماده 5 – در صورت تشخیص عدم صالحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید
کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامهفعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
ماده 6 – هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد و
اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبًالباید کارت خود را در محلی که
کارت صادر شده است باطل نماید.
تبصره 1 – در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن
شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را رأسًا و یا طریق فرمانداری بهنزدیکترین محل
اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.
تبصره 2 – شرکتهای تولیدی که در شهرستانها دارای مدیر شعبه مستقل باشند مدیر شعبه
مستقل میتواند درخواست کارت بازرگانی نماید.
ماده 7 – اشخاص زیر نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت دارند:
الف – اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از
تمام و یا پارهای از حقوق اجتماعی محروم گردیدهاند.
ب – ورشکستان به تقصیر – و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه
نشده باشد.
ج – افرادی که مشهور به فساد اخالق و سوء استفاده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقاله

مدارک الزامی ثبت شرکت

ماده 1 ـ مقرارت این آییننامه براي تشخیص صلاحیت مشاورانی به کـار مـی رودکـه بـراي انجـام پـروژه هـایی بـا ویژگیهاي زیر،گواهینامه دریافت میکنند: الف ـ

ادامه مقاله

درخواست مشاوره

"*" indicates required fields