دانلود فایل آیین نامه

فصل اول : کلیات

ماده 1 ـ مقرارت این آییننامه براي تشخیص صلاحیت مشاورانی به کـار مـی رودکـه بـراي انجـام پـروژه هـایی بـا ویژگیهاي زیر،گواهینامه دریافت میکنند:
الف ـ بیش از پنجاه (%50) درصد اعتبار آن توسط دولت تامین شده باشد و یا براي انجام آنهـا موافقـت نامـه بـا سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور مبادله شود و یا واگذاري آنها مستلزم رعایت قانون برگزاري مناقصات باشد.
ب ـ طرحهاي صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشورکه نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

ماده 2 ـ واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار میروند:
الف ـ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی است که موفق به دریافت گواهینامه تشخیص صـلاحیت شـده اسـت و خدمات مشاوره ارائه میکند.
ب ـ خدمات مشاوره: خدماتی است منطبق یا مرتبط با شرح خدمات تعریف شده در این آئیننامه، کـه توسـط مشاوران تشخیص صلاحیت شده در هر تخصص ارائه میگردد.
خدمات مشاورهاي به سه دسته کلی تقسیم میگردد:  

  1. خدمات مشاورهاي اقتصادي
  2.  خدمات مشاورهاي فنی- مهندسی
  3.  خدمات مشاورهاي مدیریتی

1- خدمات مشاورهاي اقتصادي: این نوع خدمات شامل (و نه محدود به) موارد زیر میباشد:
1-1ـ مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی و بطـور کلـی فعالیتهایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معناي توجیه سرمایهگذاري یا عدم سرمایهگذاري در طرح) میشود.
2-1ـ مطالعات بنیادي، کاربردي وتوسعه‌اي
3-1ـ مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
4-1ـ خدمات مطالعات آماري
1ـ-5 خدمات مهندسی ارزش
6-1ـ پایش و ارزشیابی طرحها
تبصره :1 مطالعات امکان سنجی طرح صرفا توسط مشاورانی کـه همزمـان دارا ي تخصـص خـدمات اقتصـاد ي و تخصص فنی- مهندسی مرتبط با پایه متناسب میباشند و یا گروه مشارکتی که توسط دارندگان تخصصهـا ي مـذکور تشکیل شده مجاز میباشد.

تبصره :2 مطالعات امکان سنجی طرح مشمول ماده24 آئیننامه خرید خدمات مشاور(مصـوبه شـماره /193542ت 42986 ك مورخ 1388/10/1 هیات محترم وزیران) نمیباشد و مطالعات امکان سنجی کلیه طرحها بایستی از طریـق فراخوان مشاور و با رعایت تبصره(1) صورت پذیرد.

2 خدمات مشاوره فنی- مهندسی: این نوع خدمات شامل (و نه محدود به) موارد زیر میباشد:
-1-2 تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهاي فنی و اجرایی
2-2ـ طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
3-2ـ کنترل مهندسی
-4-2 نظارت بر اجراي طرح، نصب و راه‌اندازي
5-2ـ خدمات جنبی مهندسی
-3 خدمات مشاورهاي مدیریتی: این نوع خدمات شامل (و نه محدود به) موارد زیر میباشد:
1-3ـ برنامه‌ریزي وکنترل پروژه
-2-3 مدیریت طرح
-3-3 طراحی و پیاده‌سازي نظامهاي کیفیت
-4-3 خدمات مدیریت
-5-3 خدمات برنامه‌ریزي آموزشی وتوسعه منابع انسانی

تبصره:3 ارائه خدمات مدیریت طرح صرفا توسط مشاورانی مجاز میباشدکه پس از دریافت گواهینامـه در یکـی از تخصص‌هاي مطرح شده در این آئیننامه و یا احراز صلاحیت فنی، بر اسـاس دسـتورالعمل مـد یریت طـرح موفـق بـه دریافت گواهینامه مدیریت طرح در تخصص مربوطه نیز گردند.
تبصره:4 در احراز صلاحیت فنی – مهندسی شرکتهاي متقاضی مدیریت طرح تجربه کاري شـرکت در مـدیریت طرح ملاك ارزیابی تجربه کاري خواهد بود.

پ ـ تشخیص صلاحیت: فرآیندي است که طی آن توان تخصصی مشاور بر اساس این آیـین نامـه ارزیـابی و
تعیین میگردد.
ت ـ ارزشیابی: فرآیندي است که درآن سطح کیفیت کارهاي در دست انجام یا انجام شده مشاور را در مقاطع یا
دوره زمانی معین، تعیین میکند.
ث ـ سازمان: در این آییننامه منظور “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزي کشور” است.
ج ـ گواهینامه صلاحیت مشاور: مدرکی است که بر اساس مقررات این آییننامه، به منظور اعلام صـلاحیت
مشاور ازسوي سازمان براي ارائه خدمات مشاوره صادر میشود.

چ ـ تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاري قرار گرفته باشند.
ح ـ گروه تخصصی: عبارت است از چند تخصص مرتبط باهم که در این آییننامـه بـه اختصـار گـروه نامیـده میشود.
خ ـ پایه: عددي است که توان مشاور را در هر تخصص تعیین مینماید و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا حق‌الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز مشاور، مشخص میگردد. پایه یک، نشانگر بالاترین توان فنی در هـر تخصـص
میباشد.
د ـ تعداد کار مجاز: حداکثر تعداد کاري که میتوان به صورت همزمان به مشاور در یک پایه از هـر تخصـص ارجاع نمود.
ذ ـ حداکثر کار مناسب: حداکثر مبلغ حقالزحمه که میتوان در یک پایه از هرتخصص به مشاور پرداخت نمود.
(مطابق باجدول شماره 9).
ر ـ سرگروه: کارشناسـی کـه داراي شـرایط لازم (مطـابق جـداول 2-1،1-1و3-1) در یـک تخصـص بـوده و سرپرستی فعالیتهاي آن تخصص را در تشکیلات مشاور برعهده داشته باشد.
ز ـ پایه نهایی: نمایانگر توان فنی و حرفهاي مشاور، براي فعالیت در تمام تخصصهاي یک گروه میباشد.
ژ ـ مشارکت مدنی: مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که طبق مقررات منعقد شده است.
س ـ مشارکت ثبتی: مشارکتی است بـین دو یـا چنـد شـخص حقـوقی کـه در اداره کـل ثبـت شـرکت هـا و مالکیتهاي صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ش ـ ضریب تعدیل: ضریبی است که براساس شاخص قیمتها، توسط سازمان تعیین میگردد.
ص- احراز صلاحیت فنی: تائید توانایی فنی و مهندسی شـرکت هـا ي متقاضـ ی گواهینامـه طـرح و سـاخت و مدیریت طرح بر اساس مقررات این آئیننامه در زمینه توانمندي نفرات امتیازآور و تجربه کاري شرکت متقاضی و بدون دریافت گواهینامه صلاحیت مشاوره است.
تبصره ـ سایر واژگانی که در این آییننامه به کار رفته و در این ماده تعریف نشده است، داراي همان تعاریفی است که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوط آمده است.

فصل دوم : انواع مشاوران

ماده 3 ـ مشاوران، براي تشخیص صلاحیت ازحیث شخصیت حقیقی وحقوقی به انواع زیر تقسیم میشوند:
الف ـ نوع اول ـ شخص حقیقی: کارشناس ایرانی داراي تحصیلات دانشگاهی که طبق این آییننامـه واجـد صلاحیت شناخته شود.
ب ـ نوع دوم ـ اشخاص حقوقی (غیر دولتی): بیش از پنجاه در صد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ویا ترکیبی از آنها باشد.
پ ـ نوع سوم ـ اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده (4) قـانون محاسـبات عمـومی کشـور: براساس قوانین و مقررات براي انجام فعالیتهاي نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات مورد درخواسـت در موضوع فعالیت آنها دراساسنامه قید شده باشد.
ت ـ نوع چهارم ـ اشخاص حقوقی بخش عمومی: براساس قوانین و مقررات براي انجـا م فعالیـت هـاي نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت شرکتها ومالکیتهاي صنعتی به ثبت رسیده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها دراساسنامه قید شده باشد و مالکیت این واحدها متعلق به بخـش عمـومی موضـوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور باشد.
ث ـ نوع پنجم ـ سایر واحدهاي خدمات مشاوره ایرانی و خارجی و مراکز علمی پژوهشی که حائز شـرایط نـوع اول، دوم، سوم و چهارم نباشند و گروههاي همکاري مدنی که براي یک کار خـاص تشـکیل شـده باشـد، نـوع پـنجم محسوب میشوند.

تبصره 1 ـ در صورتیکه صد در صد سهام ثبتی گروه همکاري متعلق به یک یـا چنـد نـوع از انـواع واحـد هـاي
خدمات مشاوره موضوع ماده (3) این آیین نامه باشد، گروه و پایه شرکت متقاضی، بالاترین پایه در هـر تخصـص کـه توسط سهامداران شرکت متقاضی کسب شده است، خواهد بود. شرکتهاي تشکیل شده براي سایر کارهـا، شخصـیت حقوقی خود را حفظ مینمایند.
تبصره 2 ـ هر یک از واحدهاي خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت شده فعلی که حائز شرایط یکی از انواع دوم و سوم نباشند. از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به مدت سه سال فرصت خواهند داشت (در صورت تمایل به اخذ صلاحیت مجدد) تا خود را با شرایط این آیین نامه تطبیق دهند. در دوره مذکور آخرین وضعیت رتبه‌بندي اینگونه واحدها به قوت خود باقی خواهد ماند.

درخواست مشاوره

"*" indicates required fields